ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္းႏွင္႔ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ကူးမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္း ဆံုး ေသာ၀န္ေဆာင္မႈ

ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္းႏွင္႔ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ကူးမ်ား

ဖုန္းေရႊနည္းအရ ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္း

“အိမ္တစ္အိမ္၏ အဓိက အခ်က္အၿခာက် ဧည့္ခန္းအားဖုန္းေရႊနည္းအရေနရာခ်ထားၿခင္းၿဖင့္ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားသာမက အိမ္အတြက္လည္း ကံေကာင္းၿခင္းမ်ားကိုရရွိေစပါသည္။ ယခုလိုအိမ္အား မဂၤလာရွိရန္ ဖုန္းေရႊနည္းအရေနရာေရြးၿခင္း၊ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားႏွင့္ အပ္ဆက္ေသာအိမ္အေရာင္ေရြးခ်ယ္ၿခင္းတို႔ကို ၿပဳလုပ္ရပါမည္။”

က်ယ္၀န္းၿပီး ေလေကာင္းေလသန္႔ရရွိေသာ ဧည့္ခန္း၏ အၿပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စြမ္းအင္စီးဆင္းမႈမွာ အခန္းမ်ားကိုလည္းသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။

အကယ္၍အိမ္၏ ဧည့္ခန္းမွာ ဖုန္းေရႊနည္းအရ ကံေကာင္းေသာ ေနရာအေနအထားတြင္ရွိလၽွင္ ဖုန္းေရႊပညာရွင္မ်ားက ထို႔အိမ္ပိုင္ရွင္အား ပိုမိုကံေကာင္းေစရန္ ငါးေမြးကန္ (သို႔) ေရေန အပင္အလွကန္မ်ားကို ထားရွိရန္ အႀကံျပဳၾကပါသည္။

ဖုန္းေရႊနည္းအရဆိုလၽွင္ အိမ္တစ္အိမ္၏ ဧည့္ခန္းမွာ အေရးပါေသာ အခန္းၿဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိသားစု၀င္မ်ားမွာ အမ်ားအားၿဖင့္ ဧည့္ခန္းတြင္ အေနမ်ားေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ အိမ္တစ္အိမ္၏ မိသားစုမ်ား ဆံုဆည္းရာ အခ်က္အၿခာက်ေသာေနရာပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္၏ ဧည့္ခန္းမွာ ဖုန္းေရႊနည္းအရ ေနရာမွန္လၽွင္ အိမ္အတြက္ မဂၤလာရွိၿပီး စိတ္ခ်မ္းေၿမ့မႈကို ၿဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဧည့္ခန္းအား ဖုန္းေရႊနည္းအရ ေနရာခ်ၿခင္း အားဆက္လက္ ေလ့လာၾကရေအာင္။

အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား အိမ္မ်ားတည္ေဆာက္ရာ တြင္ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားက အမ်ားအားၿဖင့္ ဧည့္ခန္းအားအိမ္အ၀င္၀ႏွင့္ ကပ္ရက္တြင္ ထားရွိကာ တည္ေဆာက္ေလ့ရွိပါသည္။ ဤသို႔ၿပဳလုပ္ရၿခင္းမွာ ဧည့္ခန္းအား အိမ္အ၀င္၀မွ စီးဆင္းလာေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ စြမ္းအင္မ်ားကို ရရွိေစရန္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္အ၀င္၀ႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ ဧည့္ခန္းအား ဖုန္းေရႊနည္း အရေနရာခ်ထား ၿခင္းၿဖင့္ အိမ္၏အၿခားအခန္းမ်ားကို လည္းအၿပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စြမ္းအင္မ်ား စီးဆင္းပါလိမ့္မည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စြမ္းအင္မ်ား စီးဆင္းမႈကို ဟန္႔တားရာေရာက္ေသာ ပရိေဘာဂအႀကီးမ်ား၊ စားပဲြခံုမ်ားအား ဧည့္ခန္းတြင္ ျပြတ္သိပ္စြာထားျခင္းႏွင့္ အိမ္အ၀င္၀ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္တြင္ ပစၥည္းမ်ားထားျခင္းတို႔အား ေရွာင္ရွားရပါမည္။

အခ်ဳိ႔အိမ္မ်ားအား ဖုန္းေရႊနည္းအရ တည္ေဆာက္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ အခ်ဳိ႔အိမ္ေဆာက္လုပ္သူမ်ားက ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား စတင္တည္းက ဖုန္းေရႊနည္းအရ တြက္ခ်က္ၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အိမ္မ်ားတြင္ ဖုန္းေရႊပညာရွင္မ်ားက အိမ္တြင္ ကံေကာင္းမႈမ်ား ေရာက္ရွိလာေစရန္ ဧည့္ခန္းအား အိမ္အ၀င္၀ အနီးအနားတြင္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ေနရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အခန္းဖဲြ႔ေလ့ရွိပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ၀င္ေငြႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ လႈပ္ရွားေနေသာ အရာ၀တၴဳမ်ားကို ဧည့္ခန္းထဲတြင္ ထားရွိေစပါသည္။ လႈပ္ရွားေနေသာ အရာ၀တၴဳမ်ားဆိုသည္မွာ ငါးေမြးကန္၊ ေရေနအပင္ အလွကန္၊ Maneki-Neko (ေခၚ) ေငြေခၚလက္ယက္ေၾကာင္အရုပ္၊ အဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားေနေသာ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဒီဂ်စ္တယ္နာရီ အစရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာမ်ားမွာ မိမိအိမ္အား ပို၍သာယာ၀ေျပာေစပါသည္။