ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္း ဆံုး ေသာ၀န္ေဆာင္မႈ

ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား

Dry wall system

ယေန႔ေခတ္မွာလူသံုးမ်ားလာတဲ့ အခန္းကန္႔ျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ Dry Wall စနစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Dry Wall ဆိုတာက ေတာ့ နံရံႏွင့္အခန္းကန္႔ျခင္းေတြျပဳလုပ္တဲ့အခါ အုတ္နံရံေတြလို ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္ရတာေတြ၊ ၿပီးရင္လည္းေရေလာင္းေပးရတာ ေတြ စတာေတြမရွိဘဲ အသင့္တပ္ဆင္ႏိုင္တဲ့ ထုတ္ကုန္မ်ိဳးကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမဘုတ္ျပားေတြ၊ ဂ်ပ္ဆင္ ဘုတ္ျပားေတြနဲ႔ ပလာစတာဘုတ္ျပားေတြဟာ Dry Wall ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ အခ်ိန္လည္းမကုန္၊ လူအမ်ားၾကီး လည္းမလိုအပ္ဘဲ လွပေသသပ္စြာ အလွ ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။