ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္း ဆံုး ေသာ၀န္ေဆာင္မႈ

ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား

ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမဘုတ္ျပား+အသံလံုပစၥည္း ျဖင့္ အခန္းကန္႔ျခင္း

ေနအိမ္အခန္းကန္႔ျခင္းျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ေနအိမ္ျပင္ပကဆူညံသံေတြ အိမ္ထဲကိုမ၀င္လာေစဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ ဖိုက္ဘာဘိလပ္ေျမဘုတ္ျပားႏွင့္ အသံလံုပစၥည္းတို႔ကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳရပါတယ္။ ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမဘုတ္ျပားကို အတြင္းအျပင္ ႏွစ္ထပ္ကပ္ၿပီး အလယ္မွာ Insulation ကို ထည့္ၿပီးအသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ အပူဒဏ္ေတြလည္း ကာကြယ္ႏိုင္သလို အသံကိုလည္း လံုေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံလံုႏႈန္း-STC-49 (Fibercement Board + Insulation)

             - STC-45 (Brick)

အထက္မွာေျပျပထားသလိုပဲ ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမဘုတ္ျပားႏွင့္ အသံလံုပစၥည္းတြဲဖက္အသံုးျပဳျခင္းက အုတ္နံရံမ်ားထက္ အသံကိုပိုလံုေစတာေတြ႔ရပါတယ္။ လူၾကီးမင္းတို႔ေနအိမ္အတြက္လည္း ကၽြမ္းက်င္ကန္ထရိုက္တာမ်ားလိုအပ္ေနပါက P BUILD မွခ်ိတ္ဆက္ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။