သတင္းမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္း ဆံုး ေသာ၀န္ေဆာင္မႈ

သတင္းမ်ား

ကေမာၻဇဘဏ္၏အိ္မ္ရာေခ်းေငြ

အိမ္ရာေခ်းေငြအစီအစဥ္မွာ အိမ္ပိုင္ ဆိုင္လိုသူတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္ရွင္ စံုတြဲျဖစ္ေစတိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုႏွင့္ လံုးခ်င္းအ ေဆာက္အဦမ်ား ဝယ္ယူရန္ သင့္ေတာ္မႈအရွိ ဆံုး အိမ္ရာေခ်းေငြပံုစံကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ရာေခ်းေငြအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေရ ရွည္ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အား ေလ်ာ္စြာ ေခ်းေငြရယူသူမ်ားအေနျဖင့္ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ႏွစ္အပိုင္းအျခား အတြင္း ရယူထားေသာ ေငြပမာဏအလိုက္ က်သင့္သည့္အတိုးႏႈန္း ႏွင့္ အရင္းကိုေပါင္း ၍ လစဥ္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ယခုမိတ္ဆက္လိုက္ေသာ အိမ္ရာေခ်းေငြ အစီအစဥ္သစ္မ်ား၏ ပင္မခံစားခြင့္မွာ ကေမၻာဇဘဏ္အေနျဖင့္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိအထူးအတိုးႏႈန္းမ်ား ေပးအပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အစီအစဥ္ ၅ ခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ သည္။

 

အတိုးႏႈန္း အစီအစဥ္ (၁) - အိမ္ရာေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းကို ပထမတစ္ႏွစ္အတြင္း (၁၃) ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြရယူ သူမွ အတိုးအရင္း မွန္မွန္ေပးသြင္းပါက ႏွစ္ စဥ္ (ဝ.၅) ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ေလွ်ာ့က်ႏိုင္ကာ အနည္းဆံုး (၁၁) ရာခိုင္ႏႈန္းရသည္အထိအက်ိဳးခံစားႏိုင္သည္။ အနိမ့္ဆံုးေခ်းေငြ တန္ဖိုး ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း (၁၅၀) ရွိရမည့္ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို မည္သူမဆို ခံစားႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။

 

အတိုးႏႈန္းအစီအစဥ္(၂) - အိမ္ရာေခ်းေငြ သည္ တန္ဖိုးေပါက္ေဈး (အိမ္ၿခံေျမ အကဲ ျဖတ္ေလ့လာ သူမ်ားသတ္မွတ္သည္႔ ရာျဖတ္ တန္ဖိုး) ၏(၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ျဖစ္မည္ဆိုပါက အတိုး ႏႈန္း (၁၂) ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြရယူသူမွအတိုးအရင္း မွန္မွန္ေပးသြင္းပါကသံုးႏွစ္အၾကာ တြင္ အတိုးႏႈန္း (၁၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။အိမ္ရာေခ်းေငြသည္ ရာျဖတ္တန္ဖိုး၏ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ျဖစ္မည္ဆိုပါက အတိုးႏႈန္း (၁၁) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ စတင္ေကာက္ ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္ ။ အနိမ့္ဆံုးေခ်းေငြ တန္ဖိုး ျမန္မာက်ပ္ေငြသိန္း (၅၀ဝ) ရွိရမည့္ ယခုအစီအစဥ္အတြက္ အိမ္ရာဝယ္ယူလို ေသာ မည္သူမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။

 

အတိုးႏႈန္း အစီအစဥ္ (၃) - လစဥ္ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ ေပးသြင္းရမည့္ ပမာဏသည္ ပံုမွန္ ဝင္ေငြ၏ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ျဖစ္မည္ဆိုပါက အတိုး ႏႈန္း (၁၂) ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ေခ်းေငြရယူသူမွ အတိုး၊အရင္း မွန္မွန္ ေပးသြင္းပါကသံုးႏွစ္အၾကာတြင္ အတိုးႏႈန္း (၁၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ် ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လစဥ္ ေခ်းေငြျပန္လည္ ေပး သြင္းရမည့္ပမာဏသည္ ပံုမွန္ ဝင္ေငြ၏ (၂၀) ရာခိုင္ ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္ျဖစ္မည္ဆိုပါက အတိုးႏႈန္း (၁၁) ရာခိုင္ႏႈန္းမွစတင္ေကာ က္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ အနိမ့္ဆံုး ေခ်းေငြတန္ဖိုး ျမန္မာက်ပ္ ေငြ သိန္း (၃၀ဝ) ရွိရမည့္ ယခု အစီအစ ဥ္အ တြက္ပံုမွန္ ဝင္ေငြရွိေသာ လခစား ဝန္ထမ္း မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဏမသ္န-်ငသညေူ မ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

 

အတိုးႏႈန္း အစီအစဥ္ (၄) - ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ လစဥ္ အရစ္ က်ေပးသြင္းရမည့္ေငြပမာဏ၏ႏွစ္လစာကို ႀကိဳတင္ေပးသြင္းအပ္ႏွံထားမည္ဆိုပါက အထူးအတိုးႏႈန္း (၁၂) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။ေခ်းေငြ ရယူသူ မွ အတိုး၊အရင္း မွန္မွန္ေပးသြင္းပါက သံုးႏွစ္ အၾကာတြင္ အတိုးႏႈန္း (၁၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ် ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အတိုးႏႈန္း အစီအစဥ္ (၅) - ႏွစ္ဦးစလံုး ပံုမွန္ဝင္ေငြရွိေသာ ၾကင္စဦးဇနီးေမာင္ ႏွံ မ်ားအတြက္ အိမ္ရာေခ်းေငြအစီအစဥ္သည္ပထမ သံုးႏွစ္တြင္ အတိုးႏႈန္း (၁၂) ရာခိုင္ ႏႈန္းမွ စတင္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေခ်းေငြရယူထားေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမွအတိုး၊ အရင္း မွန္မွန္ေပးသြင္းပါက သံုးႏွစ္အၾကာ တြင္ အတိုးႏႈန္း (၁၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်  ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အနိမ့္ဆံုး ေခ်းေငြတန္ဖိုး ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း (၂၀ဝ) ျဖစ္ပါသည္။