အေရာင္းဆုိင္ရွာေဖြရန္

စမ္းေခ်ာင္း

ဆုိင္မ်ား

No. Shop Name Phone Address
1
ပတၱျမား
SCG | အုတ္ | သဲႏွင္႔ ေက ်ာက္စရစ္ | သံေခ်ာင္း | U,H,I ဘင္႔ | White Cement | Elephant | Shera | ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမသစ္သားျပား | အထပ္သားျပား
၀၉-၄၂၁၀၉၆၅၈၃၊ ၀၁-၅၁၁၁၉၈၊ ၀၁-၅၁၈၄၆၂။ အမွတ္(၁၅၄)၊ ဗားကရာလမ္းမၾကီး၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
2
ေနာင္ရိုး
SCG | Double Rhinos | အုတ္ | သဲႏွင္႔ ေက ်ာက္စရစ္ | White Cement | သြပ္ အမိုးျပား | အလူဇင္႔ ေရာင္စံု အမိုးျပား | ဘိုထိုင္ အိမ္သာခံု | ေဘစင္ | ျမန္မာထုိင္ အိမ္သာခံု
၀၁-၅၁၀၇၃၈၊ ၀၉-၅၀၀၉၇၉၀၊ ၀၉-၄၂၅၃၀၈၈၄၇။ အမွတ္ (၁၅၆)၊ ဗားကရာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း မီးသတ္ေရွ႕။
3
ျပည္႕၀ေစ
SCG | Double Rhinos | အုတ္ | သဲႏွင္႔ ေက ်ာက္စရစ္ | ဘိုထိုင္ အိမ္သာခံု | ေဘစင္ | ျမန္မာထုိင္ အိမ္သာခံု | ေရခ်ိဳးခန္းသံုး ဆက္စပ္ပစၥည္း | ေၾကြျပား ကပ္ေကာ္ ဘိလပ္ေျမ | သြပ္ အမိုးျပား
၀၁-၅၂၃၃၇၇ အမွတ္ (၁၅၈)၊ ဗားကရာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းမီးသတ္ေရွ႕။
 • ပတၱျမား

  ၀၉-၄၂၁၀၉၆၅၈၃၊ ၀၁-၅၁၁၁၉၈၊ ၀၁-၅၁၈၄၆၂။

  အမွတ္(၁၅၄)၊ ဗားကရာလမ္းမၾကီး၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

 • ေနာင္ရိုး

  ၀၁-၅၁၀၇၃၈၊ ၀၉-၅၀၀၉၇၉၀၊ ၀၉-၄၂၅၃၀၈၈၄၇။

  အမွတ္ (၁၅၆)၊ ဗားကရာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း မီးသတ္ေရွ႕။

 • ျပည္႕၀ေစ

  ၀၁-၅၂၃၃၇၇

  အမွတ္ (၁၅၈)၊ ဗားကရာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းမီးသတ္ေရွ႕။